📝 لیست / Menu ⬇️

شلوار Pants

120,000 تومان

*
*

تاریخ اجاره:

⚠️ لطفاً در انتخاب تاریخ رزرو دقت فرمایید، درصورت انتخاب تاریخ اشتباه هزینه رزرو به هیچ عنوان قابل استرداد نخواهد بود و رزرو فقط برای همان روز قابل استفاده می باشد.

 
دوشنبه۲۷فروردین
سه شنبه۲۸فروردین
چهارشنبه۲۹فروردین
پنج شنبه۳۰فروردین
تعداد روزهای اجاره
1 120,000 تومان 120,000 تومان 120,000 تومان 120,000 تومان
2 240,000 تومان 240,000 تومان 240,000 تومان 240,000 تومان
3 360,000 تومان 360,000 تومان 360,000 تومان 360,000 تومان

تحویل

تعداد روزهای اجاره

جمع کل