📝 لیست / Menu ⬇️

دستکش Glove

70,000 تومان

*

تاریخ اجاره:

⚠️ لطفاً در انتخاب تاریخ رزرو دقت فرمایید، درصورت انتخاب تاریخ اشتباه هزینه رزرو به هیچ عنوان قابل استرداد نخواهد بود و رزرو فقط برای همان روز قابل استفاده می باشد.

 
دوشنبه۱۴اسفند
سه شنبه۱۵اسفند
چهارشنبه۱۶اسفند
پنج شنبه۱۷اسفند
تعداد روزهای اجاره
1 70,000 تومان 70,000 تومان 70,000 تومان 70,000 تومان
2 140,000 تومان 140,000 تومان 140,000 تومان 140,000 تومان
3 210,000 تومان 210,000 تومان 210,000 تومان 210,000 تومان

تحویل

تعداد روزهای اجاره

جمع کل