📝 لیست / Menu ⬇️

رزرو اینترنتی برای روز ۱۱ اسفند ۱۴۰۲

اسکی بازان عزیز بدلیل تکمیل ظرفیت رزرو،اجاره لوازم برای روز جمعه ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ ماه بصورت حضوری می باشد .ابتدا مشتریان رزروی لوازم را تحویل میگیرند و پس از آن…

تعرفه اجاره لوازم اسکی

نرخ اجاره لوازم اسکی در فصل اسکی ۱۴۰۲_۱۴۰۳١.ست آلپاین(چوب ،بوت، باتوم) یا (تخته، فیکس و بوت) ۳۶۰هزار تومان٢.چوب اسکی، آلپاین یا اسنوبرد بدون بوت ۲۴۰هزار تومان٣.بوت آلپاین یا اسنوبرد بدون…