📝 لیست / Menu ⬇️

تعرفه اجاره لوازم اسکی

نرخ اجاره لوازم اسکی در فصل اسکی ۱۴۰۲_۱۴۰۳١.ست آلپاین(چوب ،بوت، باتوم) یا (تخته، فیکس و بوت) ۳۶۰هزار تومان٢.چوب اسکی، آلپاین یا اسنوبرد بدون بوت ۲۴۰هزار تومان٣.بوت آلپاین یا اسنوبرد بدون…