📝 لیست / Menu ⬇️

تعرفه اجاره لوازم اسکی

نرخ اجاره لوازم اسکی در فصل اسکی ۱۴۰۲_۱۴۰۳
١.ست آلپاین(چوب ،بوت، باتوم) یا (تخته، فیکس و بوت) ۳۶۰هزار تومان
٢.چوب اسکی، آلپاین یا اسنوبرد بدون بوت ۲۴۰هزار تومان
٣.بوت آلپاین یا اسنوبرد بدون اسکی ۲۴۰هزار تومان
۴.چوبدست ۶۰هزار تومان
۵.دستکش ۶۰هزار تومان
۶.عینک اسکی ۷۰هزار تومان
٧.کلاه بافت معمولی ۴۰هزار تومان
٨.هلمت اسکی ۷۵هزار تومان
٩.کاپشن و شلوار هر کدام ۱۲۰هزار تومان
١٠.ست کامل باتخفیف ۶۶۰هزار تومان

نظرات بسته شده است.